Επιστολή προς Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 30, παρ. 3α, του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», ορίστηκε ότι «3.α. Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται να συνεχίζονται και εγκρίνονται με τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’) στα όρια των εδαφικών περιφερειών των δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι σχετικές μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησής τους θα εκδοθεί μέχρι 31.12.2010».

Μετά την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης, κατ’ εφαρμογή αυτής, αρκετοί Ο.Τ.Α. (π.χ. Δήμος Λευκάδας, Ν. Α. Καρδίτσας, κ.ά.) ανακάλεσαν προκηρύξεις διαγωνισμών ανάθεσης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, καθόσον -ευλόγως- δεν θεώρησαν εφικτή την έκδοση απόφασης ανάθεσης μέχρι τις 31.12.2010.
Αντιθέτως, άλλοι Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α., προκήρυξαν διαγωνισμούς το τελευταίο δίμηνο του 2010 (βλ. π.χ. προκήρυξη πλήθους μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ από την πρώην Ν. Α. Εύβοιας στις 31-12-2010!!!), βασιζόμενοι σε «πληροφορίες» περί νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση της άνωθεν ημερομηνίας.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ