Επιστολή του ΣΕΓΜ για την εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05.

Στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 είχε δημοσιευθεί η υπ’ αριθ. 22015/406 Υπουργική Απόφαση, η οποία επέβαλε μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05, ορίζοντας νέα ημερομηνία την 1η/7/2015 για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων τροποποιήσεων και συμπληρώσεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές απαιτήσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών των συμβάσεων του Ν. 3316/05, με αποτέλεσμα από τις 1/7/2015 να υπάρχει πλήρης αδυναμία προκήρυξης μελετών.

Ο ΣΕΓΜ παρενέβη με επιστολή του τονίζοντας ότι η ολοκλήρωση και η καθολική εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τις δημόσιες συμβάσεις συνιστά μία σημαντικότατη, αναγκαία και ουσιαστική μεταρρύθμιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξυπηρέτηση των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο ΣΕΓΜ προτείνει το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. να συμπληρωθεί με ένα υποσύστημα ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, σε σχέση με τους δείκτες που υποκρύπτουν διαφθορά, όπως αυτοί αναφέρονται στην πρόσφατη Κατευθυντήρια Οδηγία 9/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών.

Δείτε την επιστολή εδώ.