Εποπτικό Συμβούλιο Γενικού Εμπορικού Μητρώου: Αντιμετώπιση εταιρειών που απογράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αντιμετώπιση εταιρειών που απογράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι εγγεγραμμένες στα επιμελητήρια. Επισυνάπτεται διευκρινιστικό έγγραφο.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ