Ερωτηματολόγιο Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του, χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑνΕΚ, Έργου «Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων: Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Προτάσεις Πολιτικής», έχει δημιουργηθεί Ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε, από την ανάδοχο εταιρεία «REMACO ΑΕ, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης», με την υποστήριξη και των Διοικητικών Συμβουλίων του ΣΕΓΜ και του ΣΕΣΜΑ, ως βασικών φορέων εκπροσώπησης των μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων.

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η διερεύνηση σε βάθος των προοπτικών και δυνατοτήτων ανάπτυξης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Εταιρειών Παροχής Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με σκοπό την υποστήριξη των εταιρειών αυτών στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τον κατάλληλο προσανατολισμό και δραστηριότητες, για την ενίσχυση και διεύρυνση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

Σκοπός του Ερωτηματολογίου είναι η χαρτογράφηση των γενικών χαρακτηριστικών της δομής του κλάδου των Ελληνικών Εταιρειών Παροχής Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η αποτύπωση ποσοτικής και ποιοτικής πληροφόρησης σχετικά με τη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό, καθώς και ο εντοπισμός των κύριων εμποδίων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η συμμετοχή των εταιρειών του Συνδέσμου στην έρευνα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Έργου, το οποίο επιδιώκει να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε θερμά για την συμβολή σας, με στόχο με την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω των εκτάκτων συνθηκών, έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία συμπλήρωσης μέχρι την Παρασκευή, 3 Απριλίου.

Το Ερωτηματολόγιο είναι ανηρτημένο προς συμπλήρωση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.surveymonkey.com/r/Q6MRZXH

Η ενδεχόμενη αναζήτηση τεχνικής υποστήριξης, σχετικά με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, είναι δυνατόν γίνει με επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: remaco [at] remaco [dot] gr.