ΕΣΠΑ

Αποφασίστηκε να συγκληθεί η Επιτροπή Μεταφορών του ΣΕΓΜ για να αρχίσει η προετοιμασία της συμμετοχής μας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Προσπελασιμότητα».