ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014-2020”

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού για κάθε πρόγραμμα τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους σχετικούς εταίρους με τους οποίους διαβουλεύονται την εταιρική σχέση μεταξύ των οποίων είναι τουλάχιστον οι εξής:

α) αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές όπως:

  • περιφερειακές αρχές, εθνικοί εκπρόσωποι τοπικών αρχών και τοπικές αρχές που εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες πόλεις και αστικές περιοχές
  • εθνικοί ή περιφερειακοί εκπρόσωποι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και ερευνητικά κέντρα
  • άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 και ειδικότερα φορείς που συστήθηκαν για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης
  • άλλοι φορείς οργανωμένοι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και αρχές που εκπροσωπούν τις περιοχές όπου πραγματοποιούνται ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι μεταξύ των οποίων οι εξής:

  • αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ιδίως διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα και τομεακές οργανώσεις
  • εθνικά ή περιφερειακά εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις που εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον των τομέων ή των κλάδων και εκπρόσωποι της κοινωνικής οικονομίας

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-1-2014 3η Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συγκροτήθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ομάδα Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) με την υπ’ αριθμ. οικ.984/28-02-2014 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Έργο της Ο.Σ.Π. είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στο σχεδιασμό και την κατάρτιση του ενιαίου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Η Ο.Σ.Π. υποστηρίζεται  στο έργο της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) του ΥΠΥΜΕΔΙ ως αρμόδια ΕΥΔ  για το συντονισμό των διαδικασιών κατάρτισης του Προγράμματος και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Προκειμένου τα διαδοχικά στάδια σχεδιασμού και κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) να τύχουν ευρύτερης διαβούλευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους ανωτέρω κανονισμούς έχει αναρτηθεί προς σχολιασμό στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ στον σύνδεσμο http://www.epep.gr/content/diavouleusi_2014_2020 το σχέδιο της δομής του επιχειρησιακού Προγράμματος.