Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για περαιτέρω εξέταση βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, έναν νομικά δεσμευτικό στόχο μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 με μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου και την ανάλογη προσαρμογή των δράσεων.

Η πρόοδος θα εξετάζεται ανά πενταετία, σύμφωνα με τη διαδικασία του παγκόσμιου απολογισμού βάσει της συμφωνίας του Παρισιού.