Οι θέσεις του ΣΕΓΜ για τις Μελέτες

Αγαπητά μέλη,

Εξ’ όσων πληροφορούμαστε, η συζήτηση στο Υπουργείο Υποδομών σχετικά με τις αλλαγές στον Ν.4412/16 έχει μπει στην ουσιαστική της φάση. Το Εθνικό Συμβούλιο Υποδομών Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο οποίο ο Σύνδεσμός μας είναι ιδρυτικό μέλος, έχει καταθέσει «Τεύχος Προτάσεων προς Εφαρμογή» για τη Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών και κοινές «Επεξεργασμένες Προτάσεις για άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις» του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, οι οποίες περιέχουν τις θέσεις μας για την μεταρρύθμιση του τομέα των μελετών και των τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το κύριο χαρακτηριστικό των προτάσεων αυτών είναι η ολιστική προσέγγιση σε όλο το πλέγμα σχεδιασμού, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και όχι με αποσπασματικές παρεμβάσεις που το καλύτερο που μπορούν να προσφέρουν είναι μία εφήμερη βελτίωση και το χειρότερο να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα απ’ όσα επιχειρούν να λύσουν.

Συνοπτικά οι κύριες προτάσεις μας είναι οι ακόλουθες:

1. Αναθέτουσες Αρχές:
⇒ Συμφωνίες – Πλαίσιο για την προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης μελετών & έργων, με πρόταση κατάλληλων κριτηρίων επιλογής & αξιολόγησης των προσφορών.
⇒ Επιτροπές Διαγωνισμών από πιστοποιημένα στελέχη με εμπειρία αντίστοιχη των κατηγοριών μελέτης, ιδιαίτερη αμοιβή και αυστηρό χρονοδιάγραμμα.
2. Δημοσιότητα και Διαφάνεια:
⇒ Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά όλων των προκηρύξεων άνω των ορίων.
3. Ανάθεση Μελετών:
⇒ Προεπιλογή 5 – 8 υποψηφίων με αντικειμενικά κριτήρια ανάλογα του έργου.
⇒ Αξιολόγηση της επάρκειας και διαθεσιμότητας των βασικών στελεχών της ομάδας μελέτης (key personnel).
⇒ Βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της έκπτωσης αντί της ίδιας της έκπτωσης «ε».
⇒ Βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών με φθίνουσα βαρύτητα αυξανομένης της έκπτωσης σύμφωνα με τη σχέση: ΒΟΠi = (120*ε) / (20+ε), αντί της ίδιας της έκπτωσης ΒΟΠi = ε.
4. Εκτέλεση Συμβάσεων:
⇒ Σύνταξη σύγχρονων Τεχνικών Προδιαγραφών με ενσωμάτωση του BIM, και στο μεσοδιάστημα, εφαρμογή της ΥΑ/ΥΠΟΜΕ/ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ1047Β’/29-3-19 περί εξειδίκευσης του είδους των παραδοτέων ανά         στάδιο και κατηγορία μελέτης.
⇒ Ενεργοποίηση της ΥΑ/ΥΠΟΜΕ/ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/ΦΕΚ4203Β’/25-9-18 περί Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου.
⇒ Εξωτερικοί Ελεγκτές Μελετών & Σύμβουλοι Επίβλεψης Έργων, με συνυπογραφή και συνευθύνη.

Σας καλώ όλες και όλους, να επικοινωνήσετε τις παραπάνω θέσεις μας όπου κρίνετε σκόπιμο και να τονίσετε τη σημασία που έχει η εργασία μας στον ορθολογικό σχεδιασμό, στην απορρόφηση των κονδυλίων και στην παραγωγή και λειτουργία δημοσίων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, διότι, δυστυχώς, σε ικανό ποσοστό ιθυνόντων αλλά και της κοινής γνώμης, έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι οι μελέτες αποτελούν ένα αναγκαίο κακό, εξαντλούμενες σε μία γραφειοκρατική διαδικασία υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων.
Είναι βεβαίως αυτονόητο, ότι όλοι πρέπει να υπηρετούμε με το έργο μας τις αρχές αυτές.