Κατάλογος εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί Ετήσιο Κατάλογο Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις συμμετοχής κ.λπ. μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αντιστοίχως, πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής για τον Κατάλογο Μελών Επιτροπών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων μπορείτε να βρείτε εδώ.