Κατάλογος εκπροσώπων ΤΕΕ στις επιτροπές ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ’, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει δημιουργήσει Κατάλογο Μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης, για το έτος 2019, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΤΕΕ να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση του παραπάνω καταλόγου.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για τα έτη 2017 και 2018 δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την  31/1/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  ekprosopisis [at] central [dot] tee [dot] gr ή στο fax: 210 3221772.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Επίσης, αντίστοιχη πρόσκληση για τον Κατάλογο εκπροσώπων ΤΕΕ στις επιτροπές ανάθεσης έργων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.