Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων για τα θέματα των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, σας ενημερώνουμε για τα εξής (προς χρήση στις επικείμενες πληρωμές σας):

  1. Κατάργηση κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/06 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου…» καταργήθηκε η κράτηση του 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Συγκεκριμένα, στο 2ο άρθρο του Ν. 4393/16 ορίζεται ότι: “6.α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)[1] προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:

«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β’ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε’ του ν. 2326/1940[2], των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ’ του ν. 2326/1940[3], του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη’ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.»”.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων περί έναρξης ισχύος των δύο νόμων προκύπτει ότι η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ισχύει από τις 6 Ιουνίου 2016.

  1. Κατάργηση κράτησης 1% υπέρ ΕΜΠ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, με τον Ν. 4254/2014[4] (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5, σημείο Α.6) «Α. Από 1.7.2014, καταργούνται: …6. Η απόδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 4, του α.ν. 440/1945 κράτησης ποσοστού 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Με συνεχείς οχλήσεις μας προς τα αρμόδια Υπουργεία έχουμε επισημάνει την αναγκαιότητα διόρθωσης της προδήλως εσφαλμένης αναφοράς «στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης», καθόσον οι μελετητικές εταιρείες αναγκάζονται καταχρηστικώς να πληρώνουν την καταργηθείσα κράτηση υπέρ ΕΜΠ, προκειμένου να εισπράξουν την οποιαδήποτε αμοιβή τους. Στην αρνητική αυτή εξέλιξη συνετέλεσε και σχετικό εσφαλμένο έγγραφο του Δ/ντή του Τμήματος Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο «…δεν έχει καταργηθεί η κράτηση καθεαυτή, ποσοστού 1% υπέρ ΕΜΠ, αλλά μόνον η απόδοση του ποσού της κράτησης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης»(!), η οποία -προφανώς- συντάχθηκε χωρίς να διενεργηθεί μία απλή ανασκόπηση των σχετικών διατάξεων (α.ν. 546/1943 και 440/1945), από τις οποίες διαπιστώνεται αμέσως ότι ουδεμία σχέση είχε η κράτηση υπέρ ΕΜΠ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ακόμη, όμως, κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι με τον Ν. 4254/14 δεν έχει καταργηθεί αυτή καθαυτή η κράτηση, από τις 6 Ιουνίου 2016 η κράτηση υπέρ ΕΜΠ καταργείται, καθόσον είναι παρακολουθηματική[5] της καταργηθείσας κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά την 6η Ιουνίου 2016 δεν πρέπει να καταβάλλονται κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ στις διενεργούμενες πληρωμές μελετητικών και συμβουλευτικών συμβάσεων. Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, εφαρμόζεται κανονικά ο νέος νόμος, ως ανωτέρω, από διάφορες Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

[1] Ν. 4387/16 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

[2] Α.Ν. 2326/1940 “Περί ΤΣΜΕΔΕ. Ίδρυση – Οργάνωση – Πόροι κ.λπ.”, άρθρο 7, παρ. 1: «…ε’) Εκ ποσοστού 2% επί της αμοιβής διά την εκπόνησιν οιασδήποτε μελέτης τεχνικής φύσεως, ως και την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν του σχετικού έργου, του πληρωτέου ποσού των αμοιβών υπολογιζομένου πάντοτε βάσει των κειμένων εκάστοτε διατάξεων περί των αμοιβών των ιδιωτών μηχανικών κλπ. Επί τυχόν συμφωνηθείσης μείζονος αμοιβής το καταβλητέον υπέρ του ταμείου ποσοστόν υπολογίζεται βάσει του ποσού της συμφωνίας. Κατά πάσαν περίπτωσιν η ως άνω ποσοστιαία εκ 2% κράτησις , η βαρύνουσα τους δικαιούχους των αμοιβών ιδιώτας, ησφαλισμένους αυτού, καταβάλλεται προς το Ταμείον ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδοτήσεως της μελέτης του έργου.».

[3] Α.Ν. 2326/1940, άρθρο 7, παρ. 1: «…ιγ’) Εκ καταβολής ποσοστού δύο επί τοις εκατόν (2%) επί της αμοιβής εκάστης μελέτης βιομηχανικών, μεταλλευτικών, λατομικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως , εκπονουμένων είτε υπό μετόχων του Ταμείου, είτε υπό πάσης φύσεως εταιρειών ή τεχνικών γραφείων, τη εντολή δημοσίων εν γένει δημοτικών, κοινοτικών και λιμενικών Αρχών και παρά παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός ιδιώτου άνευ περιορισμού τινός, ως προς το ανώτατον όριον κρατήσεως.».

[4] Ν. 4254/14 (ΦΕΚ Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

[5] Σύμφωνα με το άρθρο μόνον του Ν. 546/1943 ”Περί των εσόδων περιουσίας Ε. Μ. Πολυτεχνείου”: «1. Οι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνίου ενισχύονται: α) Δι’ επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρ. 7 παρ. 1 υπό στοιχ. β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε, και ιστ του Α.Ν. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων. Οι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά ταις διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 και αποδίδονται εις το Ε.Μ.Π…».