Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς

Κατόπιν και της γνωστής εξέλιξης με την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κατέθεσε «Προσθήκη – Τροπολογία» στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας “Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα κάτω όρια προϋπολογισμού των τάξεων των εργοληπτικών και των μελετητικών επιχειρήσεων και αναθεωρούνται τα υφιστάμενα ανώτατα όρια.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για την ταυτόχρονη κατάργηση των κάτω ορίων και για τις μελετητικές υπηρεσίες είχε σημαντική συμβολή ο ΣΕΓΜ (άλλωστε η κατάργηση των κάτω ορίων συνιστούσε διαχρονικώς πάγια θέση του ΣΕΓΜ), ο οποίος μέσω των εκπροσώπων του ανέδειξε το θέμα και υποστήριξε σθεναρά στα στελέχη του ΥΠΟΜΕΔΙ, αλλά και στην ΕΑΑΔΗΣΥ, ότι η ρύθμιση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά και για τις μελετητικές υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε αντίστοιχη πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συμβάσεις μελετών.

Ως προς την αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων ο ΣΕΓΜ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, αφετέρου την αναγκαιότητα εξυγίανσης αυτής και ενίσχυσης της υγιούς, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς εταιρικής επιχειρηματικότητας, οφείλει να επισημάνει ότι τα νέα όρια είναι άκρως υπερβολικά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογη και ορθολογική, πόσο μάλλον αναπτυξιακή, μια θεσμική προσέγγιση που επιτρέπει π.χ. σε ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να μην έχει καμία απολύτως υποδομή και πόρους, να ανταγωνίζεται ισοτίμως μια οργανωμένη εταιρεία μελετών και να δύναται να αναλάβει συμβάσεις αξίας 450.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΕΓΜ συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την αναθεώρηση και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, και με σθεναρές προσπάθειες επιδιώκει την μεταστροφή της μέχρι σήμερα αναχρονιστικής και παρωχημένης προσέγγισης του κλάδου και την θέσπιση ενός νέου πλαισίου με όραμα και στόχους όπως ο εξορθολογισμός, ο εκσυγχρονισμός των κανόνων λειτουργίας και η εξυγίανση της αγοράς των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση και η προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού, η διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν την συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση.

Δείτε την σχετική τροπολογία εδώ.