Κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ανά κατηγορίες Έργων/Μελετών Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών

Το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων/ Μελετών – Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι 20.000,00 €) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466-ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017, για το έτος 2019, καλεί τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους του Υπουργείου Οικονομικών, σε μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες κατηγορίες Έργων/ Μελετών Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 18/2/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υποδείγματα Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης.

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ.