Κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

Η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020 καλεί τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών:
(8) Στατικές Μελέτες
(9) Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
(11) Μελέτες Λιμενικών Έργων
(13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων
(16) Μελέτες Τοπογραφίας
(20) Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές Μελέτες και Έρευνες
(21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
(25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργου Πρασίνου
(27) Περιβαλλοντικές Μελέτες

να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, που βρίσκεται στην οδό Πανόρμου 22, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, μέχρι τις 03-02-2020. Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνεται επίσης ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά στο e-mail eyde [dot] kyy [at] ggde [dot] gr.

Δείτε την Πρόσκληση Έτους 2020 ΕΔΩ.

Δείτε τη σχετική Αίτηση ΕΔΩ.

Η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έτους 2020 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της ΔΑΕΕ (Δ19) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5050 στις 13/01/2020 και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΖΤΥ465ΧΘΞ-Κ38) στις 14/01/2020