Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

Κατατέθηκε στις 21/7/2016 στη Βουλή προς ψήφιση, με τη διαδικασία του επείγοντος, το σχέδιο νόμου «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Από τον πρώτο διενεργηθέντα έλεγχο στην τελική, πλέον, έκδοση του σχεδίου νόμου διαπιστώνεται ότι έχουν διενεργηθεί αρκετές τροποποιήσεις, κυρίως ως προς τη δομή του (ενοποίηση συναφών διατάξεων σε ένα άρθρο, ενοποίηση συναφών άρθρων, κ.λπ.).

Ως προς τα βασικά θέματα που αφορούν τον τομέα των μελετών και των συναφών υπηρεσιών δεν υπάρχουν σημαντικές και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την αρχική έκδοση του σ/ν που δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε σε σύντομη διαβούλευση τον Μάρτιο 2016.

Μαζί με το ανωτέρω σ/ν κατατέθηκε και το σ/ν «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».

Το ΔΣ του ΣΕΓΜ μελετά τα κατατεθέντα σ/ν και θα εξαντλήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες ενημέρωσης και παρέμβασης κατά τη διαδικασία ψήφισης (κυρίως, κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου).

Προς ανασκόπηση και σύγκριση μπορείτε να δείτε:
Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις
Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων