Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 17/2016 (απόφαση 181/2016 της Αρχής), με θέμα “Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων”.

Η οδηγία αυτή εκδόθηκε μετά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. Ν. 4412/2016), οι οποίες δίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και στην ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες προμήθειες.