Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τους λόγους αποκλεισμού από διαγωνισμούς

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/2017 (απόφαση 42/30-05-2017 της Αρχής) με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

Ειδικότερα, στην Οδηγία αυτή αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως αποτυπώνεται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, και επιχειρείται συσχετισμός με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (Οδηγία 2004/18/ΕΚ και Π.Δ. 60/2007 το οποίο αποτέλεσε την πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο), κυρίως ως προς τις μεταβολές/καινοτομίες που εισάγονται.