Μεγάλη επιτυχία στην εκδήλωση του ΣΕΓΜ για τον νέο νόμο 4412/2016

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η Εκδήλωση του ΣΕΓΜ για τον νέο νόμο 4412/2016 (Α’ 147) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ο οποίος ισχύει από τις 8/8/2016.

Στην Εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 100 και πλέον εκπρόσωποι και στελέχη εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε ο Ν. 4412/16, με τον οποίο ενσωματώθηκαν οι νέες Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και, επιπλέον, θεσπίστηκαν νέες ειδικές εθνικές διατάξεις αφενός για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και δημοσίων έργων (κατάργηση Ν. 3316/05 και Ν. 3669/08), αφετέρου για τις διαδικασίες προδικαστικής και δικαστικής προστασίας (κατάργηση Ν. 3886/10).

Η εκδήλωση είχε βασικούς στόχους την ενημέρωση των μελών για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, με έμφαση στις διατάξεις που αφορούν τον τομέα των μελετών και συναφών υπηρεσιών, και, εν συνεχεία, τη συζήτηση επ’ αυτών, ώστε να καταστρωθεί η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΕΓΜ στο πλαίσιο της σύνταξης και έκδοσης των προβλεπόμενων εκτελεστικών πράξεων (Π.Δ., Υ.Α., Εγκύκλιοι και πρότυπα τεύχη), οι οποίες θα συμπληρώσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο και θα καθορίσουν, εν τέλει, τις επιπτώσεις αυτού (θετικές και αρνητικές) στον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του Προέδρου του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνου Καλέργη, εδώ.

a

 

2016-09-20-17-34-232016-09-20-17-34-13

2016-09-20-17-36-53