Μνημόνιο συνεργασίας με ΥΠ.ΕΞ. (συνέχεια)

2 Αυγούστου 2007
Eπανερχόμενοι στο θέμα του μνημόνιου συνεργασίας του Συνδέσμου με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομι­κών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΓΓ ΔΟΣ&ΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα στο θέμα του ενημερωτικού φιλμ, του υλικού πο­λυ­μέσων και του ενημερωτικού εντύπου, σας παρακαλούμε για την άμεση συνδρομή σας.

Παρακαλούμε για την προσοχή σας ειδικά για τα παρακάτω:
– Παροχή υλικού φιλμ σε DVD για σημαντικά έργα, στα οποία είχατε ανάμιξη, με ιδι­αίτερη σημασία σε έργα που αφορούν σε άλλες χώρες πλην Ελλά­δος.
– Παροχή φωτογραφικού υλικού και κειμένων σε CD/DVD για σημαντικά έργα, στα οποία είχατε ανάμιξη, με ιδιαίτερη σημασία σε έργα που αφορούν σε άλλες χώρες πλην Ελλά­δος.
– Ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής του ΣΕΓΜ για υλικό φιλμ σχετικά με το αντ­ι­κείμενο, τόσο από διάφορους φορείς υλοποίησης (π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), όσο και φορέων τύπου και ενημέρωσης (π.χ. ΕΡΤ, κλπ.).
– Ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής του ΣΕΓΜ για πιθανή δυνατότητα ατόμων (επωνύμων προσωπικοτήτων, στελεχών διεθνών και ελληνικών εταιρειών ή φορέ­ων κλπ.), τα οποία θα μπορούσαν να μιλήσουν για το έργο.ή/και τις δυνα­τό­τητες των Ελλήνων Μελετητών.

Η χρησιμοποιήση του παραπάνω υλικού εναπόκειται στίς τελικές επιλογές, τόσο του σε­ναρίου που επεξεργάζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΥΠ.ΕΞ. και ΣΕΓΜ) και οι σύμβουλοί τους, όσο και της γενικότερης στρατηγικής, όπως αυτή θα καθοριστεί από το ΥΠ.ΕΞ. και τον ΣΕΓΜ.
Η αποστολή του υλικού παρακαλούμε να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με courier, στα γραφεία του ΣΕΓΜ.
Η συνδρομή σας στην επιτυχία της σημαντικής αυτής για το κλάδο μας πρωτοβου­λίας είναι απαραίτητη.