Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΞ-ΣΕΓΜ

27 Ιουλίου 2007
Στις 12 Ιουλίου υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Συνδέσμου με το ΥΠΕΞ
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της προσπάθειας του ΥΠΕΞ της υποβοήθησης της εξωστρέφειας παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και μετά από συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομι­κών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, της οποίας προΐσταται ως Γενικός Γραμματέας ο κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και της αρμόδιας Επι­τροπής του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, υπό τον Πρόεδρο Παναγιώτη Αντωναρόπουλο, συμφωνήθηκε η ανάληψη κοι­νών δράσεων και πρωτοβουλιών των δύο φορέων, με σκοπό την προώθηση της εξωστρέ­φειας του κλάδου μας στις αγορές εξωτερικού.

Στα πλαίσια αυτά αποφασίσθηκαν:
– Η δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης για τη δράση των Ελληνικών Γραφείων Μελετών, που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενημερωτικού φιλμ διαρκείας 7΄-10΄, υλικού πολυμέσων και ενημερωτικού εντύπου σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, αραβικά και κινέζικα). Τα ως άνω θα προ­ω­θηθούν από το ΥΠ.ΕΞ. δια των αρ­μο­δίων υπηρεσιών του και θα φιλοξενηθούν στα αντίστοιχα sites του.
– Η εκπόνηση και ετήσια επικαιροποίηση μελετών αγοράς σε επιλεγμένες αγορές στόχους από το ΥΠΕΞ και τη προετοιμασία και τη διευκόλυνση των επαφών των επιχειρήσεων του κλάδου μας με θεσμικούς φορείς και παράγοντες της αγοράς στις χώρες στόχους, όπου θα πραγματοποιηθούν, μερίμνη του ΥΠΕΞ επιχειρηματικές αποστολές αποκλειστικά για το κλάδο ή/και σε συνδυασμό με τον κατασκευαστικό κλάδο.
– Η ανάληψη δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης γνώσης, μέσω διοργάνωσης από το ΥΠΕΞ ημερίδας κλαδικών παρουσιάσεων στα στελέχη των γραφείων ΟΕΥ (Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων) των χωρών-στόχων και ημερίδας παρουσίασης της αγοράς των χωρών-στόχων, κα­θώς και των δυνατοτήτων δραστηριοποίησης σε αυτές των Ελληνικών Γραφείων Μελετών.
Τα παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν από κοινού από τους δύο φορείς.
Στα πλαίσια της εφαρμογής των ως άνω, το Δ.Σ. προχώρησε ήδη σε μια πρώτη ενημέρωση του ΥΠΕΞ για τις χώρες στόχους, όπως αυτές είχαν προκύψει από παλιότερη έρευνα μεταξύ των μελών μας.
Ακόμη, σχηματίσθηκε επιτροπή από τον Α’ Αντιπρόεδρο Π. Πετρακόπουλο, τον Αναπλ. Γραμματέα Γ. Καραβοκύρη και το μέλος του Δ.Σ. Α. Λουκάτο, προκειμένου να επιμεληθεί από κοινού με την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΞ τη δημιουργία του φιλμ και του λοιπού υλι­κού τεκμηρίωσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα μέλη να υποδείξουν στην επιτροπή φορείς ή υπηρεσίες, απ’όπου μπορεί να αντληθεί εποπτικό υλικό υπό μορφή φιλμ που αφορά σε έργα τους στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.