Νέα έκθεση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η πρώτη ετήσια έκθεση από το «Βαρόμετρο για την ποιότητα υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τις Επιχειρήσεις», το οποίο δημιουργήθηκε από τον ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (βλ. http://www.observatory.org.gr/tabid/384/vw/1/itemid/148).

Το Βαρόμετρο αποτελεί έναν ετήσιο μηχανισμό μέτρησης, ο οποίος μέσω ενός αριθμού δεικτών ποιότητας αποτιμά συνολικά το βαθμό ικανοποίησης των επιχειρήσεων κατά τη διεπαφή τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Επιπλέον, επιτρέπει την εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων για την πρόοδο των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και την αποτίμηση παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα εν γένει.

Βασικό (αναμενόμενο) συμπέρασμα από την πρώτη έρευνα του Βαρομέτρου είναι η έλλειψη ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Βασικό τμήμα της λειτουργικής δομής του Παρατηρητήριου είναι το Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων, στο οποίο συμμετέχει, εξαρχής, και ο ΣΕΓΜ, με εκπρόσωπό του τον κ. Κωνσταντίνο Καλέργη.

Το Βαρόμετρο του Παρατηρητηρίου:Ποιότητα των Δημόσιων Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.