Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

Όπως, εκ των πραγμάτων, αναμένονταν, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε (άρθρο 93) στον Ν.4380/16 (Α’ 66) «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις», αναβάλλεται εκ νέου η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 1/6/2016 (από 30/04/2016 που είχε τεθεί με τον Ν.4368/16).

Υπενθυμίζουμε ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες.

Ευελπιστούμε ότι στο διάστημα της νέας αναβολής θα ανασυνταχθεί το σχέδιο νόμου που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο και θα υιοθετηθεί το ορθολογικό αίτημα του ΣΕΓΜ για την απόσυρση των ειδικών διατάξεων για τις συμβάσεις μελετών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.