Νέα επικαιροποιημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ τα ακόλουθα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων:

  • έργων άνω και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
  • έργων άνω και κάτω των ορίων, με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ εφαρμογή του αρ. 50 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
  • μελετών άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής και
  • μελετών άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Οι όροι των ως άνω τευχών έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί συνολικά στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν. 4605/2019, 33 του ν. 4608/2019 και 56 του ν. 4609/2019.

Τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr σε επεξεργάσιμη μορφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αναθέτουσες αρχές για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες έχουν εκκινήσει μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ως άνω νόμων, κατά περίπτωση.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ.