Νέα παράταση επέκτασης της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) σχετικά με τα Μητρώα έως την 31η Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 74 του νόμου 4821/ΦΕΚ 134 Α’: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και παρατείνει αντίστοιχα την επέκταση της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) σχετικά με τα Μητρώα.