Νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».

Με την Υ.Α. αυτή θεσπίζεται Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων:

  1. Έργων Οδοποιίας,
  2. Υδραυλικών έργων,
  3. Λιμενικών Έργων,
  4. Οικοδομικών Έργων,
  5. Έργων Πρασίνου, και
  6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων).

Πρόκειται, σε γενικές γραμμές, για την επανέκδοση των ενιαίων τιμολογίων του Ν. 3669/2008 προς εφαρμογή στις συμβάσεις του Ν. 4412/2016.

Ο νέος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016 για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δ