Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων συμβάσεων έργων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 3074/6-9-2017) η με αριθμ. 29ΕΣ/ 18-8-2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Τα πρότυπα τεύχη διατίθενται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ.