Νέα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ νέα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα:

  • υποδείγματα διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,
  • υποδείγματα διακήρυξης για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Οι όροι των ως άνω υποδειγμάτων διακηρύξεων έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί, συνολικά στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν.4605/2019, 33 του Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω υποδείγματα δεν αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ.