Νέα όρια θεώρησης μελετών Ο.Τ.Α.

Με την απόφαση 20867/17.06.2016 (ΦΕΚ Β’ 1941) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίστηκαν νέα όρια προϋπολογισμού δαπάνης των μελετών έργων και υπηρεσιών πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ή από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Με την απόφαση αυτή αυξήθηκαν τα όρια προϋπολογισμού των μελετών για τις οποίες απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών.

Επισημαίνεται ότι ο ΣΕΓΜ με σχετικές παρεμβάσεις  του έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών αφενός την αλλαγή της σύνθεσης του Τεχνικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να συμμετέχει και εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων, αφετέρου την επανεξέταση της σκοπιμότητας διατήρησης της ύπαρξης του Συμβουλίου αυτού.