Νέες Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε δύο νέες Εγκυκλίους για την εφαρμογή του Ν. 4412/16:

  • Την Εγκύκλιο 7/2017 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 86, παρ. 6 του Ν.4412/2016 που αφορά την ανάθεση συμβάσεων μελετών με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, και
  • Την Εγκύκλιο 8/2017 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 49, παρ. 2, περ. β’ του Ν.4412/2016 που αφορά τις πρόδρομες εργασίες που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορούν να ανατεθούν και να εκτελεστούν ως ανεξάρτητο έργο πριν τη δημοπράτηση του κυρίως έργου.