Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ν. 4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 8/2015 (απόφαση 37/2015), σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α’ 160).

Με την οδηγία αυτή, διευκρινίζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί εγγυήσεων για τις δημόσιες συμβάσεις (υπηρεσίες, έργα και προμήθειες), μέχρι την έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του ν. 4281/2014, η οποία ορίσθηκε για τις 31.12.2015, κατόπιν τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (29/Α).

Επίσης, με την ίδια απόφασή της, η ΕΑΑΔΗΣΥ ενέκρινε την 2η έκδοση (αρ. πρωτ. 3340/27.7.2015) της Κατευθυντήριας Οδηγίας 5, με την οποία παρέχεται επικαιροποιημένη ενημέρωση επί του ν. 4281/2014, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8_Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5_(2η Έκδοση)_Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014