Νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση  τις νέες περιοχές, που προέκυψαν βάσει μελέτης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ – έργο εποπτείας), αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες, οι οποίες προτείνονται για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 22.7.2016.

Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000 (spa/sci marine). Σε ό,τι αφορά τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων τον Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές το κριτήριο ου αναφέρεται στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, δηλαδή ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.

Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 ΖΕΠ και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. 68 περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων και 32 ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Με βάση τις προτάσεις των μελετητών των θεματικών μελετών και των μελετών των Φ.Δ. διαμορφώθηκαν οι εισηγήσεις που έχουν τεθεί προς διαβούλευση. Αυτές αφορούν στην αποδοχή πρόσθετων εκτάσεων περιοχών (είτε με τροποποίηση ορίων υφισταμένων είτε με αμιγώς νέες περιοχές) σε 115 περιπτώσεις (από τις συνολικά 186 προτάσεις). Πιο αναλυτικά αυτές περιλαμβάνουν:

  • Χερσαία τμήματα ΕΖΔ (40 περιπτώσεις), προς το παρόν ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)
  • Θαλάσσια τμήματα ΕΖΔ (42 περιπτώσεις), προς το παρόν ως ΤΚΣ και
  •  Θαλάσσια τμήματα ΖΕΠ (31περιπτώσεις)
  •  Θαλάσσια τμήματα ΕΖΔ-ΖΕΠ (2 περιπτώσεις), προς το παρόν ως ΤΚΣ-ΖΕΠ.

Τελικό σύνολο έκτασης που προτείνεται να προστεθεί στο Δίκτυο Natura 2000, αφού αφαιρεθούν οι αλληλεπικαλύψεις των προτεινόμενων ΤΚΣ και ΖΕΠ είναι 1.940.583 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων. Μετά την αφαίρεση και των αλληλεπικαλύψεων από το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε 1.590.738 ha. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την ανωτέρω προτεινόμενη έκταση περίπου 18% είναι ήδη ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000, αλλά προτείνεται αλλαγή κατηγορίας περιοχής (ΤΚΣ ή ΖΕΠ).