Νέες προθεσμίες έναρξης εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ

Στο άρθρο 37 του νόμου 4482/2016 (ΦΕΚ 102Α/25-07-2016) του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών με τίτλο: «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει:

α) Την 25η Ιουλίου για:

  • Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
  • Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

  • Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
  • Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές.
  • Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.»

Σχετικώς αναφέρεται ότι σε συνάντηση του ΣΕΓΜ με την ΕΑΑΔΗΣΥ στις 26/7/2017 υπήρξε ενημέρωση ότι τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθούν Υποδείγματα Προκηρύξεων για δημόσιες συμβάσεις έργων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία θα μπορούν με κατάλληλες τροποποιήσεις να χρησιμοποιούνται και για τις συμβάσεις μελετών που ανατίθενται με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Στον προγραμματισμό της ΕΑΑΔΗΣΥ είναι η έγκαιρη (εντός Σεπτεμβρίου) έκδοση Υποδειγμάτων Προκηρύξεων για τις συμβάσεις μελετών με ανοικτή διαδικασία και κριτήρια ανάθεσης είτε τη συμφερότερη προσφορά (τεχνική και οικονομική προσφορά) είτε τη χαμηλότερη τιμή. Επίσης, κατόπιν αποδοχής αιτήματος του ΣΕΓΜ, υπήρξε δέσμευση για την έκδοση, το συντομότερο δυνατό, Υποδειγμάτων Προκηρύξεων για ανάθεση συμβάσεων μελετών με την κλειστή διαδικασία (προεπιλογή).