Νέος νόμος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014 ο Νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει τις νέες απαιτήσεις για την οριοθέτηση των ρεμάτων και άλλες σημαντικές και ενδιαφέρουσες διατάξεις:

 • Ορισμός της έννοιας «Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής)» και η εξαίρεση αυτών από τη διαδικασία οριοθέτησης, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας τους.
 • Καθορισμός των ελάχιστων περιεχομένων του Φακέλου Οριοθέτησης, ο οποίος ρητώς ορίζεται, πλέον, ότι συντάσσεται και υπογράφεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα. Προβλέπεται, δε, η έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών μελετών.
 • Καταρτίζεται ενιαία βάση δεδομένων οριοθετήσεων – διευθετήσεων υδατορεμάτων που θα παρακολουθείται από το ΥΠΕΚΑ και θα ενημερώνεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις.
 • Καθορίζονται οι αποστάσεις δόμησης σε 10 μέτρα εκατέρωθεν των γραμμών πλημμύρας για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές,  και 20 μέτρα για τις εκτός σχεδίου περιοχές (έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012).
 • Τροποποιούνται κάποιες διατάξεις των διαδικασιών έκδοσης εγκρίσεων και αδειών δόμησης (κυρίως ως προς τις προθεσμίες).
 • Θεσπίζονται ρυθμίσεις σε θέματα αδειών δόμησης εκκλησιαστικών ακινήτων της Εκκλησίας της Κρήτης.
 • Θεσπίζονται διάφορες ρυθμίσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου.
 • Τροποποιούνται διάφορα άρθρα του Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) και διάφορες διατάξεις ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων.
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις περί Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
 • Ορίζεται ρητώς ότι εξαιρούνται από τις πολεοδομικές διατάξεις και δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης για τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση δήμων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και Χ.Υ.Τ.Α. και Σ.Μ.Α. τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Περιορισμός υπάρχει μόνον για τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις με μεγάλο όγκο ή ύψος, για τα οποία απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
 • Θεσπίζονται πολύ σημαντικές διατάξεις για τα ακίνητα του Δημοσίου και τη δημιουργία Περιφερειακών Πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης (αποχαρακτηρίζονται από δασικά ή αναδασωτέα τα δημόσια ακίνητα που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, που καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας).
 • Δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τις Περιφέρειες (βλ. γήπεδο ΑΕΚ).
 • Ρυθμίζονται κάποια θέματα δημοσίων έργων και αντιμετώπισης των συνεπειών φυσικών καταστροφών.
 • Τέλος, ο νόμος περιλαμβάνει και πλήθος άλλων ρυθμίσεων, όπως για τον καθορισμό των τιμολογίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, την νεοσυσταθείσα Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, την θεώρηση της άδειας δόμησης όταν υπάρχει δικαστική αντιδικία μεταξύ ιδιοκτήτη κτιρίου και επιβλέποντα μηχανικού, κ.ά.

ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014