ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ν.4281/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νέου Ν. 4354/15 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 176) μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέρους Β του Ν. 4281/14 (διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων) μέχρι τις 29/2/2016.

Προφανώς, συμφωνήθηκε με τους εταίρους παράταση της 31ης/1/2016, ημερομηνία που είχε τεθεί ως όρος στο Ν. 4336/15 (νέο μνημόνιο) για τη θέσπιση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.

Το ΔΣ παρακολουθεί στενά τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις και θα ενημερώνει διαρκώς τα μέλη του Συνδέσμου.