Νομικά θέματα

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με τις νομικές απόψεις της δικηγορικής εταιρίας «G.S.Kostakopoulos & Associates» που συνεργάζεται με την δικηγορική εταιρία «Δρυλλεράκης & Συνεργάτες» στην οποία έχει ανατεθεί από τον ΣΕΓΜ η διερεύνηση της δυνατότητας προσφυγής προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα θέματα των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΕΜΠ και των κατώτατων ορίων αμοιβών και παρέδωσε στα μέλη σχετικό υπόμνημα των δικηγόρων. Αποφασίσθηκε η συνάντηση των μελών της σχετικής Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με αυτούς, προκειμένου να εξετασθεί η πορεία των ενεργειών.