Ν. 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 167/3.11.2017 ο νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τη συγκρότηση σε κεντρικό, περιφερειακό και κατά περίπτωση τοπικό επίπεδο, νέων ή την ανασυγκρότηση υπαρχόντων δομών και συλλογικών οργάνων που σχετίζονται με τη δόμηση και την οικιστική ανάπτυξη, όπως: Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), Επιτροπές Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπές Προσβασιμότητας. Εντοπίζεται δε μία προσπάθεια “αποκέντρωσης” της δημόσιας διοίκησης καθώς συνιστώνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και ΚΕΣΥΠΟΘΑ για το Αιγαίο και τη Μακεδονία–Θράκη.

Επίσης, ρυθμίζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, το μητρώο μελετητών και επιβλέποντων μηχανικών, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα Δήμου, ενώ καθορίζονται ρυθμίσεις για τη μεταφορά Σ.Δ. και την επίτευξη περιβαλλοντικού ισοζυγίου, όπως η λειτουργία της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων (Δ.Δ.Κ.Χ.), η έκδοση των Τίτλων Μεταφοράς Σ.Δ. και Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Ε.Π.Ι.), ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.) και των Περιοχών Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή (Π.Α.Ε.Σ.) και οι δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της Τράπεζας Δ.Δ.Κ.Χ. Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις του Ν. 4178/13 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης (διαδικασίες υπαγωγής, κατηγορίες και εντοπισμός αυθαιρέτων, χρόνος κατασκευής αυθαιρέτων, ρυθμίσεις προστίμων κ.λπ.) .

Τέλος, στο Τμήμα Ε «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΝ» του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες διατάξεις για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, ζητημάτων ενέργειας, κ.ά., όπως:

  • Καθορίζονται οι διαδικασίες για την έγκριση γεωλογικών μελετών που συνοδεύουν ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, ειδικότερα ότι ελέγχονται από γεωλόγους που είναι μέλη του ΓΕΩΤΕΕ ή ΤΕΕ και υπάλληλοι υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνονται δε από τη Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Σημειώνεται ότι για τις γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Ν. 4447/16 καθώς και ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ, ο έλεγχος και η έγκριση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΕΝ.
  • Τροποποιούνται διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας (άρθ. 29 Ν. 2508/97) που αφορούν στις αποστάσεις ιδρυομένων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων από εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία. Συγκεκριμένα, η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί ως τα 50μ. μετά από εκπόνηση, πλέον, και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία), πέραν της υδρογεωτεχνικής μελέτης (για τη διερεύνηση κινδύνου μόλυνσης ή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα) που αποτελούσε προαπαιτούμενο βάσει και του πρότερου θεσμικού πλαισίου.
  • Παρέχεται η δυνατότητα στο Πράσινο Ταμείο, μετά από αποφάσεις του Δ.Σ. του, να συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα.
  • Ρυθμίζεται μία σειρά ζητημάτων σχετικών με τις ΑΠΕ, την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, κ.ά.
  • Ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και έγκρισης των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων.