Ξεκινά η διαδικασία ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 222/30.11.2016 ο νόμος 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

Το βασικό κείμενο του νόμου περιλαμβάνει διατάξεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών (σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου).

Στις λοιπές διατάξεις του νόμου, και συγκεκριμένα στο άρθρο 29, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Μηχανικού (τροποποίηση ΙΓ.12 του Ν. 4254/2014 (Α’ 85): «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου», ορισμοί εννοιών όπως «δραστηριότητες Μηχανικής», «επιστημονική περιοχή», «επαγγελματικό περίγραμμα» και «επαγγελματικό δικαίωμα», εξουσιοδότηση για έκδοση Π.Δ. ρύθμισης του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, της αντιστοίχισης με δραστηριότητες μηχανικής και των διαδικασιών άσκησης επαγγέλματος, κ.ά.).

Για τη σύνταξη σχεδίου πρότασης Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα θα συσταθεί (με ΚΥΑ) εννεαμελής Επιτροπή, καθώς και δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα μηχανικού, που θα υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση (απελευθέρωση) του επαγγέλματος του Μηχανικού συνιστά δέσμευση της Ελλάδας βάσει του Ν. 4336/15 (3ο μνημόνιο).