Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ – Κατευθυντήριες Οδηγίες 5 & 6

Εκδόθηκε Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το σκοπό και το περιεχόμενο του Μέρους Β “Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” του ν. 4281/2014 καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού (Κατευθυντήρια Οδηγία 5). Επίσης, εκδόθηκε Οδηγία για την προσαρμογή του περιεχομένου των όρων των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β (Κατευθυντήρια Οδηγία 6).