Οδηγός δημόσιων συμβάσεων από την Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε τον Οδηγό «Καθοδήγηση προς τους επαγγελματίες για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών στις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία», ο οποίος διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. Έχει στόχο να προσφέρει καθοδήγηση σε δημόσιους λειτουργούς και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, βοηθώντας τους να εντοπίσουν και να αποφύγουν τομείς που ενέχουν πιθανούς κινδύνους λάθους και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές όταν πρόκειται να δρομολογήσουν διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων.