Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Οικιακών Στερεών Απορριμμάτων Επαρχίας Λεμεσού

ΕΡΓΟ: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και εγγράφων για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Οικιακών Στερεών Απορριμμάτων της Επαρχίας Λεμεσού και επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2010-2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Μελέτη Ποσοτήτων και Σύνθεσης Απορριμμάτων
 • Μελέτη Διαχείρισης & Σκοπιμότητας
 • Χωροθετική Μελέτη
 • ΜΠΕ
 • Τεχνική Προμελέτη
 • Μελέτη Κόστους – Οφέλους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ταμείου Συνοχής
 • Αίτηση Ένταξης του έργου στο Ταμείο Συνοχής
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Επίβλεψη κατασκευής

Τα έργα που κατασκευάστηκαν είναι:

 • Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας (MBΕ)
 • ΧΥΤΥ
 • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 • Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.enviroplan.gr