Ο Οδικός Χάρτης της FIDIC για τη Κλιματική Αλλαγή

Η FIDIC εξέδωσε τον οδηγό «FIDIC CLIMATE CHANGE CHARTER: Working today for a greener tomorrow» με προτάσεις δράσεων για την ίδια την FIDIC, τις ενώσεις των μελών της, τις ομάδες έργων και μελετών, τις μελετητικές – συμβουλευτικές εταιρείες και τους μεμονωμένους επαγγελματίες μηχανικούς.