ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

28 Φεβρουαρίου 2008

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) σε συνεργασία με το Ειδικό Ταμείο Αποκατάστασης Εκτάκτων Αναγκών, προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτε­κτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με αντικείμενο: «Πρότυποι τύποι τριών κατοι­κι­ών 65, 80 και 95μ² για αποκατάσταση των πυροπλήκτων περιοχών, μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007».

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η εθελοντική προσφορά μελετών κατοικιών προς τους πληγέντες, οι οποίοι προαιρετικά μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, ώστε να εξοικο­νο­­μήσουν ουσιαστικό χρόνο για άμεση οικοδόμηση και να ωφεληθούν από τα προ­τε­ρήματα ενός καλού σχεδιασμού με λογικό κόστος. Τα ονόματα των βραβευθέντων στο Διαγωνισμό, αλλά και όλων των συμμετεχόντων, εφ’ όσον το επιθυμούν, θα δη­μο­σιοποιηθούν για τη συγκεκριμένη προσφορά τους.

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15) ισότιμες εξαγορές αμοιβόμενες με το συμβολικό ποσό των 3.000 € η κάθε μία. Μέχρι δέκα (10) από τις προμε­λέτες, που θα εξαγορασθούν, θα επιβραβευθούν με πρόοδο στο επόμενο στά­διο, ήτοι Οριστικής Με­λέ­της επιπέδου υποβολής για Αδεια Πολεοδομίας με επιπλέον κατ’ αποκοπήν αμοιβή 10.000 € για κάθε μία. Στη δεύτερη αυτή φάση θα συμπερι­λαμ­βάνονται και οι οριστι­κές μελέτες Στατικών (με αντισει­σμική με­λέτη) και Η/Μ, η αμοιβή των οποίων θα συμ­πε­ριλαμβάνεται στην παραπάνω επιπλέον κατ’ αποκοπή αμοιβή.

Η πλήρης Προκήρυξη και το κείμενο των Προδιαγραφών διατίθενται από τα Γραφεία του ΣΕΓΜ στην οδό Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ.: 210-6452232 από την ημέρα της δημοσίευσης της περιληπτικής προ­κήρυξης στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και μέχρι σαράντα πέντε (45) ημέρες αργότερα από την ημερομηνία αυτή.

Η προθεσμία υποβολής των προμελετών (πρώτο στάδιο) ορίζεται σε εξήντα (60) ημε­ρολογιακές ημέρες από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της Προκή­ρυξης στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα Γρα­φεία του ΣΕΓΜ στην οδό Μακεδό­νων 2, 115 21 Αθήνα (5oς όροφος).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχο­λών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ. Από το Διαγω­νι­σμό αποκλείεται κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα συμμετείχε στην προπα­ρασκευή και τη σύνταξη των προδιαγραφών του Διαγωνισμού, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, όπως επίσης και τα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τα παραπάνω πρόσωπα επαγγελματικά ή έχουν με αυτά συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φορέα Προκήρυξης, που υπηρετεί σε αυτόν μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

Ο χρόνος εκπόνησης του δευτέρου σταδίου (Οριστικές Μελέτες όλων των ειδικοτή­των) ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.