Παράταση επέκτασης της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) σχετικά με τα Μητρώα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 144 του Νόμου «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που ψηφίσθηκε την 21η Δεκεμβρίου, αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Σεπτεµβρίου 2021 και παρατείνει αντίστοιχα την επέκταση της ισχύος των διατάξεων του ν. 3669/2008 (Α΄116) σχετικά με τα Μητρώα.