Παράταση καταβολής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την απόφαση 24/378/16.12.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β’ εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 16/01/2016. Παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα του ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από τα πρόσθετα τέλη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.