Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Στις 30.12.2015 (ΦΕΚ Α 184) εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.», με το άρθρο 9 της οποίας παρατάθηκε η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας» μέχρι τις 31.12.2016.

Η παράταση αυτή επιτρέπει τη συνέχιση και ολοκλήρωση συμβάσεων, καθώς και τη διενέργεια εκκρεμών πληρωμών αυτών, που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα και δεν είχαν διευθετηθεί ή/και δημιουργηθεί μέχρι τις 31.12.2014 (προηγούμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος).

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι έχουν εκκρεμότητες από συμβάσεις ενταγμένες στο «Θησέας», δέον να σπεύσουν στους Δήμους – Εργοδότες προς προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών. Αντιστοίχως, βεβαίως, πρέπει να πράξουν και τα στελέχη των Δήμων, καθόσον η απώλεια πόρων από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο συνεπάγεται αφενός μελλοντική επιβάρυνση και πιθανή εμπλοκή σε δικαστικές διαδικασίες, αφετέρου διατάραξη των σχέσεων με τους ιδιώτες αντισυμβαλλομένους και, πιθανώς, προβλήματα στην υλοποίηση συμβάσεων.

Προφανώς, στη διανυόμενη περίοδο, κάθε πληρωμή από εθνικούς πόρους (βλ. ΘΗΣΕΑΣ, ΠΔΕ, κ.λπ.) υπόκειται στην αίρεση της ύπαρξης χρηματικών διαθεσίμων…