Παρέμβαση ΣΕΓΜ για διαφάνεια στις αναθέσεις με διαπραγμάτευση

Επιστολή/παρέμβαση απέστειλε ο ΣΕΓΜ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού στις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (βλ., κυρίως, άρθρα 128 και 119 του Ν. 4412/16).

Ειδικότερα, ο ΣΕΓΜ ζήτησε την έκδοση Εγκυκλίου, με την οποία θα καλούνται οι αναθέτουσες αρχές και φορείς να αναφέρουν στις σχετικές προσκλήσεις αναλυτικώς τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα μελετητικά γραφεία που προσκαλούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.