Παρέμβαση ΣΕΓΜ για την ανάκληση διαγωνισμού του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας

Επιστολή/παρέμβαση απέστειλε ο ΣΕΓΜ προς τον Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδας, κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, για την ανάκληση του διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων νότιας Αρτέμιδας», λόγω των άκρως περιοριστικών προϋποθέσεων συμμετοχής που θέτει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω διακήρυξη θεσπίζεται απαίτηση να έχουν εκπονήσει οι προσφέροντες την τελευταία τριετία «Μία τουλάχιστον εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη (κατηγορία 13) αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνολική αποχετευόμενη έκταση τουλάχιστον 400 ha, η οποία να έχει εκπονηθεί σε επίπεδο οριστικής και να περιλαμβάνει μελέτη μικροσήραγγας με τη μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης (pipejacking) ελάχιστου συνεχούς μήκους 400 m και ελάχιστης διατομής Φ700…», η οποία –βάσει της σημαντικής γνώση της αγοράς που διαθέτουν τα μέλη του ΣΕΓΜ- καλύπτεται από ένα ή δύο το πολύ γραφεία μελετών.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Συνδέσμου «…κατά την πάγια αρχή του ΣΕΓΜ, σε όλους -ανεξαιρέτως- τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποφεύγονται όροι, οι οποίοι άνευ αποχρώντος λόγου, δηλαδή χωρίς να συνδέονται με τη δημόσια ανάγκη ανάδειξης αναδόχου ικανού και καταλλήλου για την εκτέλεση της σύμβασης, δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό ή/και ευνοούν συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους. Ο Σύνδεσμός μας, από την άλλη πλευρά, διαχρονικώς υποστηρίζει ότι οι Φορείς Ανάθεσης πρέπει να θέτουν, πάντοτε, απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, οι οποίες, βεβαίως, δέον να μην υπερβαίνουν τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρώς για την ανάγκη διασφάλισης της αρτιότητας και της ποιότητας κάθε μελέτης ή υπηρεσίας, σε συνδυασμό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού..».

Περαιτέρω, ο ΣΕΓΜ συστήνει και στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας να εφαρμόζει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί των τευχών δημοπράτησης, πριν την προκήρυξη κάθε διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του Ν. 4412/2016, η οποία θα εισφέρει σημαντικά στη διασφάλιση της ορθότητας και της νομιμότητας, αλλά και της διαφάνειας των διαγωνιστικών διαδικασιών (σχετική πρόταση για την υποχρεωτική διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τευχών των διαγωνισμών πριν την προκήρυξή τους περιλαμβάνεται στη δέσμη των επεξεργασμένων νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν καταθέσει οι ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για την άμβλυνση των προβλημάτων και των παθογενειών που παρατηρούνται στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και έργων).

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.