Παρέμβαση ΣΕΓΜ για την επικειμένη Υ.Α. για τη συμμετοχή των μελετητών στην εκτέλεση των έργων

Λαμβάνοντας γνώση, μέσω της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ, του προωθούμενου προς υπογραφή σχεδίου της Υ.Α. για τη συμμετοχή βασικών μελετητών στην επίβλεψη του έργου (άρθρο 188, παρ. 6 του ν.4412/2016), ο ΣΕΓΜ, με επιστολή/παρέμβαση του προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, επισημαίνει ότι από το εν λόγω σχέδιο της Υ.Α. διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει επιθυμία ουσιαστικής εμπλοκής των μελετητικών γραφείων στην κατασκευή των έργων ως Τεχνικοί Σύμβουλοι – Μελετητές, με αποτέλεσμα η σχετική πρόβλεψη του νόμου να περιορίζεται τελικώς στο εξής: «Ο βασικός μελετητής… ούτε δύναται να είναι ο τυχόν σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμοδιότητες επίβλεψης του έργου. Μετέχει μόνον, εφόσον του ζητηθεί, με τη διατύπωση απόψεων σε ειδικότερα θέματα των εν λόγω μελετών κατασκευής του έργου» (άρθρο 7, παρ. 4 του σχεδίου της Υ.Α.).

Σαν γενικό συμπέρασμα, κατά την άποψη του ΣΕΓΜ, μπορεί να ειπωθεί ότι το προωθούμενο σχέδιο της ΥΑ έχει στόχο την τυπική απεμπλοκή από τα προβλήματα που δημιουργεί στη δημοπράτηση και ανάθεση των έργων η συγκεκριμένη ατελής διάταξη του Ν. 4412/16 (γεγον’ός που είχε επισημάνει ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο και κατά τη φάση διαβούλευσης και ψήφισης του νομοσχεδίου).

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.