Παρέμβαση ΣΕΓΜ για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις μελετών

Ο ΣΕΓΜ με σχετική επιστολή του ζήτησε από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών να μεριμνήσει για τη έγκαιρη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (18η Απριλίου 2017) για τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για διάστημα ικανό για την άρτια προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο, Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις).