Παρέμβαση ΣΕΓΜ για τις ατομικές ασφαλιστικές ενημερότητες

Ο ΣΕΓΜ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές καταγγελίες εταιρειών-μελών, σχετικά με την απαίτηση ορισμένων αναθετουσών αρχών να προσκομίζουν τα γραφεία μελετών κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή/και κατά την πληρωμή συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και για τους μετόχους/εταίρους αυτών, ανέθεσε τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης προς ενημέρωση και χρήση από τα μέλη σε ανάλογες περιπτώσεις. Περαιτέρω, προέβη σε παρεμβάσεις προς την ΕΑΑΔΗΣΥ και το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για τη διευθέτηση του θέματος αυτού, επισυνάπτοντας και τη σχετική νομική γνωμοδότηση.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε στη συνέχεια του άρθρου, τη Νομική Γνωμοδότηση, την Επιστολή Παρέμβαση προς την ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και την επιστολή παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.